محلول انعقاد خون Ultradent- Astringedent

( 020201020101008 )
  • کنترل سریع خونریزی در چند ثانیه،
  • انعقاد خون و ترمیم بافت آسیب دیده،
  •  15/5% سولفات فریک ،به صورت شیشه های 30 میلی.
ultradent

30ml
آمریکا

  • درمان پالپوتومی دندان های شیری به جای فرموکروزول.
  • کنترل خونریزی و مایعات لثه در کرون، بریج هنگام قالب گیری.
  • کنترل مایع سالکولار در چسباندن رستوریشن های غیر مستقیم.
  • قابل استفاده در Laminate Veneer, Inlay, Onlay.