سمان پلی کربوکسیلات(Polycarboxylate Cement) یک محصول وجود دارد.