نماد اعتماد الکترونیکی

غیر نوری کوپلینگی 

( یک محصول وجود دارد. )