گلاس آینومر فیلینگ Restorative 

( 9 محصول وجود دارد )