گلاس آینومر فیلینگ Restorative 

( 8 محصول وجود دارد )