نماد اعتماد الکترونیکی

تجهیزات جراحی 

( یک محصول وجود دارد. )