هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

Pacdent- Gutta

  • پرکا پوینت گوتا.
  • به شکل مخروطی 04 و 06.
  • تعداد 120 (20 عدد از هر سایز).
Pacdent

آمریکا
120 عددی