گلاس آینومر کوربیلدآپ Shofu- Coreshade

( 151501150105001 )
 • گلاس آینومر مخصوص کوربیلدآپ شوفو.
 • توسعه یافته برای ایجاد کور بدون فلز مطمئن (زمانی که پایه بسیار کوتاه یا فاقد ساختار دندان برای حمایت ازتاج دندان است).
 • مخصوص برای ساخت هسته به عنوان پایه پشتیبان و محافظ در ترمیم های تحمل استرس.
Shofu

25 گرم پودر- 10 گرم مایع
Self-Cure
ژاپن

 • قدرت فشاری بالا.
 • پیوند بالا با ساختار دندان ، پین  ها و پست های فلز.
 • انتشار فلوراید مناسب.
 • سازگاری زیستی.
 • رادیوپک.
 • رنگ طوسی برای شناسایی آسان در طول جای گذاری و پرداخت.
 • کاربرد برتر.
 • مقرون به صرفه.