کامپوزیت Voco- Polofil NHT

  • ترمیم پوسیدگی های کلاس I تا V.
  • بازسازی و ونیر دندانهای قدامی.
  • اسپلینت دندان ها، ترمیم ونیرها، اینلی های کامپوزیتی و کوربیلدآپ.
  • حجم فیلر بالا معادل 83% w/w و مقاومت بالا در سایش.
Voco

افزودن به لیست دلخواه

4
Light-Cure
آلمان
قدامی(Anterior)
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • شرینکیج کمتر نسبت به کامپوزیت های مشابه معادل 1/7 %.
  • زیبایی فوق العاده.
  • تصحیح فرم و رنگ جهت افزایش زیبایی.