نماد اعتماد الکترونیکی

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

کامپوزیت تینت Bisco- CHARACTERIZATION TINTS

  •  کامپوزیت فلو حاوی رنگ دانه، با ویسکوزیته پایین.
  • برای بازسازی شیارهای اکلوزال، ترک های ناشی از فشار، لبه های آهکی انسیزال و لکه های ناشی از کلسیم.
  • قابل دسترس در  ۹رنگ مختلف (سرنگ های 0/5گرمی).
Bisco

200,000 تومان

0.5
Light-Cure
آمریکا
تینت(Tint)