آنلاین بخرید و 205 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کامپوزیت تینت Bisco- CHARACTERIZATION TINTS

  •  کامپوزیت فلو حاوی رنگ دانه، با ویسکوزیته پایین.
  • برای بازسازی شیارهای اکلوزال، ترک های ناشی از فشار، لبه های آهکی انسیزال و لکه های ناشی از کلسیم.
  • قابل دسترس در  9رنگ مختلف (سرنگ های 0/5گرمی).
  • تاریخ مصرف Pink:05/2020 , Gray:04/2020 , Ochre:08/2020 و redbrown 10/2020
Bisco

110,000 تومان

0.5
Light-Cure
آمریکا
تینت(Tint)