اپکر Cosmedent- Creative Color Opaquer

  • بهترین سیستم اپکر موجود که کاملا با سیستم رنگ vita هماهنگ میباشد.
  • عرضه در رنگهای : A1- B1- LO- White Opaque-A3.

Cosmedent

2/5gr
Light-Cure
آمریکا
اپکر (Opaquer)