کامپوزیت تینت Ultradent- Vit I escence Colors

  • رنگ های رزینی قابل استفاده در ترمیم های کامپوزیتی.
  • قابل استفاده در ترمیم های کامپوزیتی،موجود در رنگ های صورتی،آبی،قهوهای روشن و اخرایی.
  • دارای فیلر با سایز ( μm 0/7 )
ultradent

1/2 ml
Light-Cure
آمریکا
تینت(Tint)
1 عدد

  • 49% فیلر به صورت وزنی.
  • جهت رنگ آمیزی ترمیم های کامپوزیتی به ویژه ناحیه سرویکال، لبه اینسایزال و همچنین سطوح اکلوزالی ترمیم های خلفی.