کامپوزیت Ultradent- Amelogen Plus

  • هندلینگ راحت(عدم چسبندگی به اینسترومنت).
  • قابل استفاده درترمیم های قدامی و خلفی.
  • اندازه فیلر 4/0 تا 7/0 میکرومتر.
  • حداکثر قابلیت پرداخت.
  • 14 رنگ.
  • رادیواپک.
ultradent

2/5gr
Light-Cure
آمریکا
قدامی و خلفی
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)
1 عدد

لینک فایل pdf بروشور محصول: