کامپوزیت فلو Ultradent- Perma Flo

  • به عنوان کف بندی در ترمیم کلاس های I,II,III,IV,V.
  • به عنوان لوتینگ سمنت(Luting Cement).
  • موجود به صورت بسته بندی های 2 سرنگی،در رنگ های A1,A2,A3,Pink .
ultradent

2x1/2 ml
Light-Cure
آمریکا
فلو (Flo)
عاجی(Dentin)
2 عدد

  • رادیواپک.
  • پالیش پذیری عالی.