پست ITENA- Glass Fiber Post

  • پست های گلاس فایبر، نوری.
  • ساخت کور با استفاده از پست گلاس فایبر.
  • ساخت روکش پرسلنی(سرامیکی) همراه با گلاس فایبر پست در لابراتوار.
  • استحکام ریشه و برآورده کردن اصول زیبایی پس از درمان ریشه.
  • در دو نوع: شفاف (Translucent) و عاجی (Ivory).
ITENA

فرانسه