دیسک پرداخت Cosmedent- FlexiDisc Mini Spindle Kit

  • کیت کامل دیسک پرداخت کامپوزیت شامل 600 عدد دیسک های آلومینیوم اکساید .
  • با 4 میزان پرداخت coarse- medium- fine - superfine.
Cosmedent

Coarse- Medium- Fine- Superfine
1/2- 3/8- 5/8 اینچ
آمریکا
600 عددی