گلیز کامپوزیت Ultradent- Perma Seal

( 020201020102008 )
  • کاهش پتانسیل Microleakage در مارجین‌های ترمیم.
  • قابلیت باند به کامپوزیت و مینای اچ شده.
  • گلیز مجدد کامپوزیت های قدیمی.
  • به صورت 1 سرنگی.
ultradent

1/2 ml
آمریکا
1 عدد

لینک فایل pdf بروشور: