کوربیلدآپ ITENA- DentoCore Body

( 040402040203001 )
  • کامپوزیت نانوفیلد دوال کیور، جهت کور بیلد آپ.
  • با ویسکوزیته بیشتر نسبت به ماده DentoCore.
  • عرضه در رنگ A3
ITENA

9gr
Dual-Cure
فرانسه
Core Build-Up

لینک فایل pdf بروشور: