ارزان شد!

رینگ Polydentia- Quick Ring

  • رینگ استیل.
  • به همراه افزاینده فشار حلقه و تیوبهای مثلثی.
  • عرضه در بسته های 3 عددی.
Polydentia

سوئیس
3 عدد
استیل