استند کامپوزیت Ultradent- Syringe Organizer

( 020201020106002 )
  • محل نگهداری انواع سرنگ با ظرفیت 30 سرنگ به همراه محل نگهداری انواع نوک.
ultradent

آمریکا