تری Ultradent- Tray Sheet Material Bleaching

( 020201020106004 )
  • 25 عددی با ضخامت حدود 1 میلی متر.
ultradent

آمریکا
25 عددی