قلم Cosmedent- Composite Brushes

  • بهترین وسیله برای کاربرد  tint و opaquer.
  • برداشتن اضافات سمان رزینی قبل از polimerization در پرسلن لمینت ونیر.

Cosmedent

آمریکا
2 عدد