فایل روتاری FKG- Gates

  • دریل هاى  Gates Glidden
  • 6 عددی تک سایز.
  • بطول 19 میلیمتر.
  • مناسب براى گشادسازى ثلث کرونالى کانال در بیماران با محدودیت باز کردن دهان.
FKG

سوئیس
6 عددی
15mm