هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فایل روتاری تک سایز FKG- iRace Plus

  • فایل روتاری 6 عددی تک سایز.
  • عرضه در سه طول 21، 25 و 31 میلی متری.
  • و 2 سایز:
  1. R1a: 2% #20
  2. 25#  2%: R1b
FKG

0 تومان

سوئیس
6 عددی
#20- #25
21 و 25 و 31
روتاری
2%

این فایل همچنین به صورت آسورتی نیز موجود است.