هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فایل روتاری تک سایز FKG- BioRace Basic

  • فایل روتاری Basic شش عددی 25 میلی متری.
  • این فایل برای آماده سازی کانال ریشه مناسب است.
  • عرضه در شش  سایز:
  1. Br0: 25 8%
  2. Br1: 15 5%
  3. Br2: 25 4%
  4. Br3: 25 6%
  5. Br4: 35 4%
  6. Br5: 40 4%
FKG

0 تومان

سوئیس
6 عددی
#15- #25- #35- #40
25
روتاری
2%-4%-5%-6%-8%

این فایل همچنین به صورت آسورتی نیز موجود است.