ارزان شد!

ضدعفونی کننده Ultradent- File-Eze EDTA

( 020201020101002 )
  • ماده ویسکوز 19%  Edta محلول در آب.
  • به صورت بسته بندی 4 عددی
ultradent

4x1/2 ml
آمریکا
4 عدد

  • موثرترین ماده در دبریدمان کانال ریشه.