کلرهگزیدین Ultradent- Consepsis Scrub

( 020201020101009 )
  • 2% کلر هگزیدین گلوکونات به همراه ذرات ریز ساینده.
  • ضدعفونی کردن دندان ها بعد از برداشتن روکش ها، اینله ها و ونیرهای موقت که با کاهش میکروارگانیزم ها سبب کاهش حساسیت می شود.
  • بسته بندی به صورت 4 سرنگی.
ultradent

4x1/2 ml
آمریکا
4 سرنگ