بلیچینگ آفیس Denmat-LumiSmile White in Office

  • کیت تک بیمار بلیچینگ آفیس.
  • هیدروژن پروکساید 25%.
  • بدون ایجاد حساسیت.
  • با امکان اختیاری بودن استفاده از نور.
  • بدون نیاز به نگهداری در یخچال.
Denmat

4
25%
آمریکا
هیدروژن پروکساید
Office
اختیاری