سفید کننده دندان اندو شده 35% Ultradent- Opalescence Endo

( 020201020104002 )

 

  •  اوپال سنس اندو حاوی 35% هیدروژن پروکساید.
  •  برای سفید کردن دندان‌های روت کانال شده و تغییر رنگ یافته.
  • بصورت بسته بندی 2 سرنگی.
ultradent

2x1/2 ml
35%
آمریکا
2 عدد
هیدروژن پروکساید
Office

  • جایگذاری بسیار راحت در Pulp chamber.
  • توسط دندانپزشک در مطب مورد استفاده قرار  میگیرد.