بلیچینگ آفیس Ultradent- Opalescence Quick 45%

( 020201020104001 )
  • 45 % کارباماید پروکساید.
  • به صورت بسته‌بندی 4 سرنگی.
ultradent

4x1/2 ml
45%
آمریکا
4 عدد
کارباماید پروکساید
Office
با نور

  • بدون نیاز به محافظت لثه.
  • استفاده توسط دندانپزشک در مطب.
  • توصیه میشود از Opalescence Home به عنوان درمان تکمیلی و در منزل استفاده شود.
  • مورد تایید ADAو FDA.

لینک فایل pdf بروشور: