این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

کیت شستشوی داخل کانال Pacdent-Pacendo

  • :PacEndo Pre-Filled Irrigation Kit
  • شستشوی داخل کانال در 4 مرحله.
  • تاریخ انقضاء: 7-2018
  1. مرحله اول: هیپوکلرید سدیم 5%.
  2. مرحله دوم: EDTA 1%.
  3. مرحله سوم: الکل اتیلن 95%.
  4. مرحله چهارم: کلر هگزیدین 2%.
Pacdent

50,000 تومان

25,000 تومان

آمریکا