برس Ultradent- Starbrush

  • دارای رشته های محکم جهت جلوگیری از آلودگی و ایجاد فشار مناسب.
  •  ایده آل جهت تمیز کردن نواحی داخل و خارج کراون پیش از انجام  Bonding, Inlay, Onlay and Crown.
  • بصورت کاملا مناسب نواحی دور از دسترس را تمیز مینماید.
  • بصورت برس های 100 عددی.
ultradent

آمریکا
100 عددی