اچ پرسلن و سایلن Ultradent- Porcelain Etch & Silane

( 020201020108003 )
  • 1عدد اسید هیدروفولیک و1عدد سایلن همراه با نوک های مربوطه.
ultradent

2x1/2 ml
آمریکا
2 عدد

  • اچ پرسلن در داخل دهان(ترمیم پرسلن شکسته) و خارج دهان (Inlays, Onlays, Veneers).
  • اچ کامپوزیت های قدیمی قبل از باندینگ و ترمیم.
  • بعد از اچ پرسلن، از سایلن در سطح داخلی اینله، ونیرها، روکش های کامپوزیتی و پرسلنی استفاده میشود.
  • 90 ثانیه اچ.
  • 60 ثانیه سایلن.

لینک فایل pdf بروشور محصول: