اسید فسفریک Ultradent- Ultra Etch

( 020201020108001 )
  • اسید اچ 35% اسید فسفریک.
  • اولترا اچ به صورت ژل میباشد و به جهت کیفیت و چسبندگی مناسب به سادگی قابل کنترل بوده و در کوچک ترین شیارهای سطح اکلوزال نفوذ میکند و عمل اچینگ به نحو مطلوب صورت می گیرد.
  • بسته بندی به صورت سرنگ های 20 عددی .
ultradent

1/2 ml
35%
آمریکا
4 سرنگ

  • به دلیل چسبندگی مناسب، از حرکت ماده در سطح عمودی دندان نیز جلوگیری به عمل می آورد.